Biz hakda

Geografiki ýerleşişimiz

“Shantou Changhua Machinery Equipment Co., Ltd.” Günorta Hytaý deňziniň kenarynda, medeni mirasy, häzirki zaman stil diwersifikasiýasy we täsin şäher - Şantou.Şantou aşhanasy bilen tutuş ýurt boýunça meşhur we Guangdong aşhana medeniýetiniň wekillerinden biridir.Meşhur syýahatçylyk ýerleri: Şantou kiçi seýilgähi, Nan'ao adasy, Çaoçou gadymy şäher we ş.m. theurduň dürli künjeklerinden gelen dostlary gelip oýnamaga hoş geldiňiz.

topar (2)

Toparymyz

Häzirki wagtda kompaniýamyzyň 30 işgäri bar.Işgärlerimiziň göwrümi uly bolmasa-da, her kim örän başarnykly we güýçli yhlas we toparlaýyn işlemek ruhuna eýe.Maksatlarymyza ýetmek bilen, müşderilerimize kanagatlanarly hyzmatlary hem edip bilýäris.Şeýlelik bilen, iň köp işgärimiz bolmasa-da, ajaýyp önümleri we hyzmatlary hödürläp bileris, müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bileris we gowy abraý gazanyp bileris.

cer2
cer1
başlyk

Biziň ýolbaşçymyz

Biziň kompaniýamyz 2010-njy ýylda döredildi. Başlygymyz mekdebi gutaraly bäri mehanika pudagynda öwrenýär we öwrenýär.Tehniki telekeçi we pikirlenmäge çalyşýan, innowasiýa, tejribeli we pragmatiki lider.Dizaýn, gözleg we ösüş, dolandyryş we satuw ýaly kompaniýanyň ähli meselelerini hut özi çözýär.Önümçilik prosesiniň her jikme-jigine hemişe üns berýär we önümiň hilini we önümçiligiň netijeliligini optimallaşdyrmak üçin işgärlere degişli tehnologiýa we tejribe berýär.Şol bir wagtyň özünde, başlyk işgärleri ösdürip ýetişdirmäge we ösdürmäge hem üns berýär, olary täzelemäge we başarnyklaryny giňeltmäge höweslendirýär we kompaniýanyň ösüşine we ösmegine bilelikde goldaw berýär.

güýçli taraplary

Biziň güýjümiz

Biziň kompaniýamyz güýçli tehnologiki we gözleg işlerine eýe we häzirki wagtda birnäçe patent tehnologiýasy şahadatnamalaryna we ýokary tehnologiýaly kärhananyň adyna eýe;Müşderilere öz wagtynda satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlary wagtynda hödürläp biljek ýokary hilli we ökde iş toparymyz bar.Önümiň hili köp sanly ulanyjy tarapyndan ykrar edildi we öwüldi, köp sanly azyk önümçiligi kärhanalary hem biziň kompaniýamyz bilen hyzmatdaşlyga taýyn.Şonuň üçin soňky ýyllarda işewürlik has gyzdy!Başlyk kompaniýanyň ýolda gazanan üstünliginiň tutuş toparyň tagallasy we yhlasy bilen aýrylmazdygyny hemişe nygtady.Esasy wezipelerden başlap, esasy bölümlere çenli her bir agza bilelikde we yhlas bilen işleýär.

Önümimiziň amaly ugurlary

Biz gözleg we ösüşi, önümçiligi, satuwy we satuwdan soňky hyzmaty gowulandyrmak üçin dürli iýmit gaplaýyş tehnikasy bilen meşgullanýan hünärmen önümçilik kärhanasydyrys.Kompaniýanyň esasy önümleri şulary öz içine alýar: doly awtomatiki doldurma we möhürleýji maşynlar, doly awtomatiki halta doldurýan we gaplaýan maşynlar, sumka iýmitlendiriji gaplaýyş maşynlary, çüýşe doldurma we doldurma maşynlary we ş.m. Azyk, süýt önümleri we içgiler ýaly giňden ulanylýar.

HAKYNDA