CFD-8 ýekeje film möhürleýji maşyn

täzelikler

Bu enjam käse souslaryny ýekeje film bilen doldurmak we möhürlemek üçin amatly;Bu kompaniýanyň soňky ýyllarda iň köp satylan enjamy.Hytaýyň Siçuan Çongçin sebitinde sous önümlerini öndürýän köp sanly iri kärhanalar bilen hyzmatdaşlykda önümler müşderiler tarapyndan ykrar edildi.

Enjamlaryň giriş:
1 、 Enjamlaryň öndürijiligi :
Enjamda käsäni awtomatiki iýmitlendirmek, käsäni erkin kesgitlemek, bir sany mukdarda doldurmak, ýekeje filmi awtomatiki siňdirmek we boşatmak, iki sany garaşsyz ýylylyk möhüri, awtomatiki kod sepmek we mehaniki käsäniň gaýdyp gelmegi bar.Mehaniki, pnewmatik we pnewmatiki geçirişiň utgaşmasy ýokary netijelilige, doly awtomatlaşdyryşa we pes şowsuz önümçilik liniýalaryna ýetýär.
2. Tehniki parametrler:
A. Önümçilik kuwwaty: sagatda 7800-8600 käse.
B. Dolduryş kuwwaty: 30-70g.
C. Doldurma materiallary: sygyr kömelegi sousy, balyk çili sousy, soýa sousy we ş.m.
D. Her galyndy üçin deşikleriň sany: 8 käse / galyndy.
E. Önümiň kär derejesi: ≥ 99,9%.
F. Enjamlaryň aýratynlyklary: 4500x900x1800mm (uzynlygy x ini x beýikligi).

3. Enjamlar we materiallar :
Body Beden SUS304 # poslamaýan polat inedördül turbadan, iýmit bilen baglanyşyk bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalýar;
Machine Tutuş maşyn kislota çydamly alýumin garyndy şablonlary bilen enjamlaşdyrylan we gyzgyn möhürleýji kellesi bürünç materialdan ýasalýar;
30 304 # poslamaýan polatdan goşa hatar galyňlaşdyrylan zynjyr bilen enjamlaşdyrylan zynjyr rolik, ýokary takyklyksyz rulondyr we zynjyryň daşaýjy güýjüni we hyzmat möhletini gowulandyrmak üçin zynjyr göterijisi aşaga çydamly öz-özüni çalýan materialdan ýasalýar. ;
4. Esasy wezipeler:
Ife Pyçak we çeňňek görnüşli aýralyk käsesini gowşurmak, çeýe käsäni gowşurmak, ýapylmadyk käse we UV sterilizasiýasy bilen enjamlaşdyrylan;
4 304 # poslamaýan polat gorizontal çelek;CIP arassalaýyş ulgamyny aýratyn sazlaň;
So Düzülip bilinýän doldurma göwrümi, doldurmagyň takyklygy ± 1.5g, suwuklygyň awtomatiki gözegçiligi we awtomatiki material üpjünçiligi bilen soýa sousyny sero mukdarda doldurmak üçin amatly;
Japanese Japaneseaponiýanyň SMC vakuum sorujy käselerini, silindr göteriji sorujy we ýekeje film çykarmak we UV sterilizasiýasy bilen enjamlaşdyrylan;
Self Iki sany öz-özüni ýerleşdirýän ýüzýän möhür, takyk ýerleşişini üpjün edýär we möhürlemegiň we gyrkmagyň hilini üpjün edýär;
The Kubogy mehaniki taýdan ýokaryk galdyryň we tersine öwüriň, hatar hatarlara ugrukdyryň we konweýer kemerine taşlaň;

5. Elektrik bölekleri:

Garnituranyň ady Marka Gelip çykyşy
Servo Motor Şilin Taýwan
PLC Ongonghong Taýwan
Ekrana degiň Weilun Taýwan
Quygylyk öwrüji Şilin Taýwan
Elektrik üpjünçiligini çalyşmak Schneider Fransiýa
Termometr Omron Japanaponiýa
Aragatnaşykçylar, termiki röleler we ş.m. Schneider Fransiýa
Silindr AirTAC Taýwan

Iş wagty: 12-2023-nji maý