CHC-6 Awtomatiki çyzykly doldurma liniýasy

Täzelikler

Bu enjam çüýşeleri sortlamak, eltip bermek we dürli görnüşli çüýşeleri doldurmak üçin amatly, mysal üçin aýna çüýşeler, PP çüýşeleri, PET çüýşeleri, turba agzy çüýşeleri, gap-gaç gaplary we ş.m.Ulanylýan material aralygy: suwuklyk, ýelmeşýän materiallary ýelmemek we ş.m.
Bu enjam iki dürli diametri, çüýşäniň görnüşlerini we materiallaryny doldurmak üçin müşderiler üçin hünär taýdan taýýarlanyldy we ýöriteleşdirildi;
Linehli setir üç bölekden ybarat: ýokary öndürijilikli, awtomatlaşdyrylan we pes kemçilikli önümçilik liniýasyna birikdirilen çüýşäni sortlaýjy maşyn, konweýer we doldurma maşyn.

Çüýşe bölümini tertipläň
Funksiýa aýratynlyklary:
1. Beden 304 # poslamaýan polatdan, arassa we arassaçylykdan ýasalýar;
2. Çüýşeleri zerur bolşy ýaly üpjün etmek we indiki önümçilik işine geçirmek üçin ýokary tizlikde (üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak bilen) çüýşe üpjünçilik diskine el bilen ýerleşdiriň;

Bölekleri eltmek we doldurmak
Funksiýa aýratynlyklary:
1. Konweýer bölümi:
The Çukuryň esasy göwresi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;
Green greenaşyl PE çyzykly gollanma relslerini ulanmak;
Ain Poslamaýan polatdan ýasalan tigir oklaryny we poslamaýan polat zynjyr plitalaryny kabul etmek;
Ain Poslamaýan polatdan ýasalan podşipnikler we podşipnikler ulanylýar we geçiriji zynjyryň dartylmagy sazlanýar.
2. Doldurýan maşynyň bölegi:
The Çukuryň esasy korpusy 304 # poslamaýan polat inedördül turbalar bilen kebşirlenýär, 304 # poslamaýan polat bilen örtülýär we iýmit bilen baglanyşyk bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalýar;
Ing Dolduryş bölümi, dürli çüýşe görnüşli materiallary (biri doldurmak pastasy we biri şeker suwuny doldurmak), hersi alty sany doldurgyç kellesi bilen enjamlaşdyrylan müşderileriň önümleri üçin hünär taýdan taýýarlanyldy we ýöriteleşdirildi.

Uýgunlaşdyrylan pasta doldurma bölegi servo mukdar taýdan doldurmagy kabul edýär we her mukdar nasosy doldurmagyň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin servo motorly hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.Kuwwaty duýgur ekran terminaly arkaly kesgitläp bolýar;
Çüýşedäki yzygiderli suwuklyk derejesini saklamak üçin suwuklyk derejesini kesgitlemek arkaly, şeker suwuny doldurmak bölüminde öz-özüňi doldurmagyň ulanylyşyna uýgunlaşyň;
30 304 # poslamaýan polatdan U görnüşli gorizontal material çelegi bilen garyşdyrylan;
Bottle Çüýşäni doldurmazdan fotoelektrik kesgitlemek;
C CIP arassalamak funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan, material gaplaryň içki diwaryny we doldurgyç klapany doldurýan turbageçiriji nasos korpusyny arassalap biler.
Elektrik bölekleri (import edilýän ýa-da içerki elektrik bölekleri müşderiniň isleglerine görä gabat gelip biler):
Taiwan Taýwanyň "ongonghong" PLC-ni ulanmak;Taiwan Taýwanyň "Weilun" duýgur ekranyny kabul etmek;Taiwan Taýwanyň "Şilin" ýygylyk öwrüjisini ulanmak;Taiwan Taýwanyň "Şilin" serw motoryny kabul etmek;French Fransuz "Schneider" kommutasiýa elektrik üpjünçiligini, kontaktlary we ş.m. ulanmak;Japanese Japaneseaponiýanyň "Omron" temperatura gözegçilik metrini, kodlaýjyny we fotoelektrik wyklýuçatelini kabul etmek;Chinese Hytaýyň “Zhongda” hereketlendirijilerini kabul etmek;Taiwan Taýwanyň "AirTAC" pnewmatiki komponentlerini kabul etmek;


Iş wagty: 12-2023-nji maý