Gowy habar |GR202244009042 belgisi bilen “techokary tehnologiýaly kärhana” adynyň şahadatnamasyny aldy.

Techokary tehnologiýaly kärhana näme?Techokary tehnologiýa kärhanalary ylymyň we tehnologiýanyň ösmegine ýa-da täze ugurlarda ylmy oýlap tapyşlara ýa-da bar bolan ugurlarda innowasiýa işine degişlidir.Hytaýda ýokary tehnologiýaly kärhanalar gözleg we ösüşi dowam etdirýän, tehnologiki üstünlikleri üýtgedýän we döwlet tarapyndan çykarylan "Milli açar goldaýan ýokary tehnologiýaly meýdanlar" çäginde garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyny emele getirýän we alyp barýan kärhanalara degişlidir. esasynda iş alyp barmak.Bilimi köp talap edýän we tehnologiýany köp talap edýän ykdysady guramalar we Hytaýda (Gonkong, Makao we Taýwan sebitlerinden başga) bir ýyldan gowrak wagt bäri hasaba alnan rezident kärhanalar.

2022-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Shantou Changhua Machinery Equipment Co., Ltd., Guangdong welaýat ylym we tehnologiýa bölümi, Guangdong welaýat maliýe bölümi we Guangdong welaýat salgyt bölümi tarapyndan gurnalan ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi. Döwlet salgyt gullugy."Techokary tehnologiýaly kärhana" ady bilen sylaglandy we GR202244009042 şahadatnamasy bolan ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasy berildi.

habarlar3

Techokary tehnologiýaly kärhanalaryň ykrar edilmegi, kompaniýanyň önüm pudagy, innowasiýa tehnologiýasy, patent üstünlikleri, gözleg we ösüş maýa goýumlary we zehin gurluşy üçin ýokary talaplara eýedir.Biziň kompaniýamyz deklarasiýa işini 2022-nji ýylyň başynda amala aşyrdy we resminamalary tabşyrmagy, bilermenleri gözden geçirmegi, maliýe we salgyt bölümleriniň bilelikdäki synyny we jemgyýetçilik köpçüligini gözden geçirenden soň, "ýokary tehnologiýaly kärhana" ykrar edilmeginden üstünlikli geçdik.

“Shantou Changhua Machinery Equipment Co., Ltd.” 2010-njy ýylda döredildi we gözleg we işläp taýýarlamak, dizaýn, önümçilik, satuw we azyk doldurýan enjamlaryň hyzmaty bilen meşgullanýan kärhana.Häzirki wagtda kompaniýa 9 patent üçin ýüz tutdy, şol sanda 1 oýlap tapyş patenti, 7 peýdaly model patenti we 1 dizaýn patenti. Önümlere doly awtomatiki doldurma we möhürleýji maşynlar, doly awtomatiki halta doldurmak we gaplamak maşynlary, sumka gaplaýyş maşynlary, çüýşe gaplaýyş maşynlary, dik gaplama maşynlary, sterilizasiýa we sowadyş liniýalary, gaplaýyş önümçilik liniýalary we ş.m.

Bu gezek ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň üstünlikli saýlanmagy, ähli derejelerdäki degişli bölümler tarapyndan kompaniýamyzyň ylmy gözleg ukybyny we umumy tehniki derejesini ykrar etmek we ykrar etmekdir, bu hem kompaniýamyz üçin höwesdir.Kompaniýamyz bu pursatdan peýdalanyp, önüm gözleglerine we ösüşine maýa goýumlaryny has-da güýçlendirmek, tehnologiki innowasiýa mümkinçiliklerini gowulandyrmak, ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň artykmaçlyklaryny we göreldeli roluny doly peýdalanmak we kompaniýanyň has gowy we çalt ösmegine itergi bermek üçin peýdalanar.


Iş wagty: Apr-23-2023