Üstünlik ýagdaýlary-Guangdong Şenghetang Saglyk Iýmit Co., Ltd.

Kompaniýanyň ady: Guangdong Şenghetang Saglyk Iýmit Co., Ltd.
Görnüşi: Gözleg we gözleg, Guilinggao önümçiligi we satuwy
Hyzmatdaşlyk wagty: 20 ýyl
Haryt:

habarlar2
habarlar3
habarlar4
habarlar5

Kärhana giriş
2005-nji ýylyň dekabrynda döredilen "Guangdong Shenghetang Health Food Co., Ltd.", Guilinggao önümlerini gözlemek, ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan sanawda ýerleşýän azyk kärhanasydyr.Güýçli taryhy we medeniýeti bolan gadymy Guangdong şäherindäki daşary ýurtly hytaýlylaryň doglan ýeri "Wuyi Jiangmen" -de ýerleşýär.Önümler ähli welaýatlara, awtonom sebitlere, Gonkong we Makao ýurtdaky ýörite dolandyryş sebitlerine satylýar we ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Singapur, Malaýziýa, Irlandiýa, Günorta Amerika we ş.m. ýaly ýurtlara we sebitlere eksport edilýär. Kompaniýanyň 100-den gowrak işgäri bar, 80 mu meýdany tutýar we ýyllyk önümçilik kuwwaty 1 milliard ýuandan gowrak bolan Hytaýdaky Guilinggaonyň iň uly önümçilik bazasydyr.10-dan gowrak doly awtomatiki Guilinggao önümçilik liniýasy, gözleg we ösüş merkezi, laboratoriýa, steril otag we ş.m.

Şenghetang bilen on ýyllyk syýahatymyz

habarlar6

2015-nji ýylyň 17-19-njy martynda Şenghetang Guangdong welaýatynyň Jiangmen şäherinde "Seniň üçin hemme zat amala aşýar" mowzugy bilen uly "10 ýyllyk baýramçylyk" seriýasyny geçirdi.Üç bapdan ybarat: "Täze bazany tamamlamak dabarasy, on ýyllyk strategiýanyň çykarylmagy we on ýyllyk minnetdarlyk".Içerki we daşary ýurtlardan gelen 300-den gowrak müşderi we hyzmatdaş wekiller, şeýle hem 10-dan gowrak habar beriş serişdesi Şenghetang täze bazasyny tamamlamak dabarasyna gatnaşmak, Şenghetangyň on ýyllyk miwelerine şaýat bolmak we paýlaşmak üçin ýygnanyşmaga çagyryldy.
Biziň kompaniýamyz bu baýramçylyga gatnaşmaga çagyryldy we Şenghetangyň döredilen gününden şu güne çenli gazanan şöhratyna şaýat boldy.Baýramçylykda başlyk Zeng Sýanjing we Şenghetang şäheriniň baş müdiri Lu Wei dürli hyzmatdaşlaryň wekillerine “On ýyllyk goşant - strategiki hyzmatdaş” nyşanyny hödürlediler we Şenghetang bilen hyzmatdaşlarynyň arasynda güýçli mähir bildirdi.On ýyllyk tutanýerlilik aňsat bolmady, Şenghetang-a bize yzygiderli goldaw berýändigi üçin minnetdarlyk bildirýäris.

Şenghetang ussahanasynyň bir burçy

habarlar7
habarlar8
habarlar9
habarlar10
habarlar11
habarlar12
habarlar13
habarlar14

Seminar kompaniýamyzyň enjamlaryny ulanýar


Iş wagty: 12-2023-nji maý