CFRS plastmassa ýumşak çüýşe (Popsicle) doldurma we möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş çäkleri : Bu enjam polietilen plastmassa ýumşak çüýşeleri doldurmak we möhürlemek üçin ýörite ulanylýar we şire, içgi, süýt önümleri we beýleki suwuklyklary köp mukdarda öndürmek üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Machine Bütin maşynyň önümçilik tizligi üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrýar;

Equipment Enjam häzirki zaman import edilýän dolandyryş komponentlerini kabul edýär (PLC, duýgur ekran, ýygylyk öwrüjisi, kodlaýjy we ş.m.).Duýgur ekran adam-maşyn interfeýsiniň parametrlerini düzmek, sazlamak we hyzmat etmek, işlemek aňsat.

* Iş akymy:El bilen çüýşäni asmak → Awtomatiki üflemek → Awtomatiki aýlanyş mukdaryny doldurmak → Defoaming → Awtomatiki aşmagy arassalamak → Awtomatiki ýyladyş → Awtomatiki möhürlemek → Çüýşäni awtomatiki çykarmak, awtomatiki gözegçilik.

Önümiň parametrleri

Model CFRS-40
Önümçilik derejesi 8000-11000 çüýşe / H.
Ses doldurmak 40-100ml
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0.7-0,8 m³ / min 0,5-0,7Mpa
Maşyn ölçegi 3500x1300x2500mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Üstünliklerimiz

1. Professional onlaýn hyzmat topary islendik e-poçta ýa-da habarlara 24 sagadyň dowamynda jogap berer.
2. Müşderilere elmydama tüýs ýürekden hyzmat edýän güýçli toparymyz bar.
3. Ilki bilen müşderä ýapyşýarys we işgärlerimiz bagta tarap hereket edýärler.
4. Hiliň birinji meselesine üns beriň.
5. Gowy hil: Gowy bazar paýyny saklamaga kömek etjek gowy hil kepillendirilip bilner.
6. Çalt eltiş wagty: Söwda kompaniýalary bilen gepleşik geçirmäge wagtyňyzy tygşytlaýan öz zawodymyz we hünärmen öndürijilerimiz bar.Talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.
7. Maddy üpjünçilikden, önümçilikden satuwa çenli hünär önümçilik ulgamyny emele getirýän öz kärhanamyz bar we hünärmen R&D we QC topary bar.Elmydama bazar meýilleri bilen özümizi täzeläp durýarys.Bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýalary we hyzmatlary hödürlemäge taýýardyrys.
8. qualityokary hilli.Qualityokary hilli materiallary ulanyň, berk hil gözegçilik ulgamyny dörediň we her önümçilik işine jogapkär işgärleri belläň.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty takmynan näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: