CHGZP-18 awtomat porşen görnüşli galyň sous doldurýan maşyn

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam her dürli souslary (pomidor sousy, çili sousy, tüwi dänesi bilen tüwi çakyry, her dürli miwe jamy, jam we ş.m.) ýelmeşýän materiallar, ýokary konsentrasiýa we mukdar taýdan doldurmak üçin amatlydyr. pulpa ýa-da granulalary öz içine alýan içgiler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Bu enjam material garyşyk ulgamy, üç nokatly suwuklyk derejesini dolandyrmak, üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak, çüýşäni erkin kesgitlemek, çüýşäni ýygnamakdan goramak we birnäçe awtomatiki dolandyryş bilen enjamlaşdyrylandyr.Durnukly işlemek, takyk doldurmak, sowuk we gyzgyn doldurmak üçin amatly.Çukurdan başga, galanlary azyk gigiýenasynyň talaplaryna laýyk gelýän 304 # poslamaýan polatdan ýasalýar.Owadan görnüş we ygtybarly hil.

Önümiň parametrleri

Model CHGZP-18
Önümçilik derejesi 3600-7200 çüýşe / H.
Ses doldurmak 100-1000ml
Çüýşäniň diametrine uýgunlaşyň Φ50-120mm
Çüýşäniň beýikligine uýgunlaşyň 80-220mm
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Maşyn ölçegi 3000x1800x2400mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty takmynan näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: