CHGD-110S Gorizontal goşa deslapky halta gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

* Haryt amaly çäkleri :

Suwuk: Soya sousy, tüwi sirkesi, miwe suwy, içgiler we ş.m. ýaly suwuk materiallaryň gaplanylyşy.

Sousyň görnüşi: pomidor sousy, çili sousy, noýba pastasy we ş.m. ýaly sous materiallarynyň gaplanylyşy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Machine Poslamaýan 304 # görnüşi kabul edýär, uglerod polat çarçuwasy we käbir esbaplar kislota we poslama garşy bejeriş gatlaklary bilen gaýtadan işlenýär;

Bag Torbany ýerleşdirmek amatly we ýönekeý, awtomatiki halta basýan enjam bilen enjamlaşdyrylan;

Bag sumkanyň giňligini el bilen sazlap we dürli iýmitlendiriş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylyp, bir maşyn üçin köp funksiýa gazanyp biler;

Bag Iki halta gaplaýyş ulgamy, enjamyň dowamly durnuklylygyny saklamak üçin ýokary hilli esbaplary ulanyp, has çalt gaplama tizligini we has takyk agramyny üpjün edýär;

Automationokary derejeli awtomatlaşdyryş, ýönekeý işlemek we durnukly mehaniki geçiriş öndürijiligi;

Various Dürli kodlaşdyrma, pürküji, işleýiş, zarba urmak, çykarmak we iberiş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

* Iş akymy:Torbany el bilen ýerleşdirmek bag sumkalary siňdirmek → kodlaşdyrmak → sumkany açmak → doldurmak bag sumkany açmak → möhürlemek → konweýeriň üstüne düşýän taýýar önümler, tutuş prosese doly awtomatiki gözegçilik.

Önümiň parametrleri

Model CHGD-110S
Gaplamak üçin sumka görnüşi Dört gapdal möhürleýji halta 、 Üç gapdal möhürleýji halta
Önümçilik derejesi 20-80 halta / min
Ses doldurmak 20-100g
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0.7 m³ / min 0.65-0.7Mpa
Maşyn ölçegi 2560x1450x2100mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Üstünliklerimiz

1. Şereketiňiziň güýçli taraplary näme?
Müşderilere iň gowy hyzmat we önümler bilen üpjün etmek üçin ajaýyp R&D toparymyz, berk QC topary, ajaýyp tehniki topary we ajaýyp hyzmat satuw topary bar.
Maddy üpjünçilikden, önümçilikden satuwa çenli hünärli önümçilik ulgamyny emele getirýän öz kärhanamyz bar we hünärmen R&D we QC topary bar.Elmydama bazar meýilleri bilen özümizi täzeläp durýarys.Bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýalary we hyzmatlary hödürlemäge taýýardyrys.
2. Gowy hil: Gowy bazar paýyny saklamaga kömek etjek gowy hil kepillendirilip bilner.
3. Çalt eltiş wagty: Söwda kompaniýalary bilen gepleşik geçirmäge wagtyňyzy tygşytlaýan öz zawodymyz we hünärmen öndürijilerimiz bar.Talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: