CHGD-85S Gorizontal goşa deslapky sumka görnüşi tertipsiz halta gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

* Haryt amaly çäkleri :

Suwuk kategoriýa: soýa sousy, tüwi sirkesi, miwe suwy, ferment içgileri, birleşdirilen içgiler we ş.m.

Sousyň görnüşi: pomidor sousy, çili sousy, noýba pastasy we ş.m.

Goýuň: şampun, saç ideg kremi, ýüz maskasy kremi, ýokary ýapyşykly pasta we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Machine Poslamaýan 304 # görnüşi kabul edýär, uglerod polat çarçuwasy we käbir esbaplar kislota we poslama garşy bejeriş gatlaklary bilen gaýtadan işlenýär;

Bag Torbany ýerleşdirmek amatly we ýönekeý, awtomatiki halta basýan enjam bilen enjamlaşdyrylan;

Bag sumkanyň giňligini el bilen sazlap we dürli iýmitlendiriş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylyp, bir maşyn üçin köp funksiýa gazanyp biler;

Bag Iki halta gaplaýyş ulgamy, enjamyň dowamly durnuklylygyny saklamak üçin ýokary hilli esbaplary ulanyp, has çalt gaplama tizligini we has takyk agramyny üpjün edýär;

Automationokary derejeli awtomatlaşdyryş, ýönekeý işlemek we durnukly mehaniki geçiriş öndürijiligi;

Various Dürli kodlaşdyrma, pürküji, işleýiş, zarba urmak, çykarmak we iberiş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

* Iş akymy:Torbany el bilen ýerleşdirmek bag sumkalary siňdirmek → kodlaşdyrmak → sumkany açmak → doldurmak → sumkany açmak → möhürlemek → Düzgünsiz şekilleri urmak we gyrkmak → konweýeriň üstüne düşýän taýýar önümler, tutuş prosesi doly awtomatiki gözegçilikde saklamak.

Önümiň parametrleri

Model CHGD-85S
Gaplamak üçin sumka görnüşi Dört gapdal möhürleýji halta 、 Üç gapdal möhürleýji halta
Önümçilik derejesi 40-70 halta / min
Ses doldurmak 20-100g
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0.7 m³ / min 0.65-0.7Mpa
Maşyn ölçegi 2930x1440x2100mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Näme üçin bizi saýladyň?

1. Bahasy barada.Bahasy ylalaşylýar.Sanyň mukdaryna görä üýtgedilip bilner.
2. Enjamlar barada.Ourhli enjamlarymyz 304 # poslamaýan polat material bilen kebşirlendi.
3. Sargyt mukdary barada: Siziň talaplaryňyza görä düzedip bileris.
4. Çalyşmak barada.Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly wagtyňyz meniň bilen söhbet ediň.
5. qualityokary hilli.Qualityokary hilli materiallary ulanyň, berk hil gözegçilik ulgamyny dörediň we her önümçilik işine jogapkär işgärleri belläň.
6. Iň gowy hyzmaty hödürleýäris, sebäbi eýýäm siziň üçin işleýän tejribeli satuw toparymyz bar.
7. Professional onlaýn hyzmat topary, islendik e-poçta ýa-da habarlara 24 sagadyň dowamynda jogap berer.
8. Töleg usulyňyz näme?
T / T (40% goýum we 60% pul tölegi) kabul edýäris.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: