CHGD-210 Gorizontal deslapky halta gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

* Haryt amaly çäkleri :

Däneler: süýji, nohut, ýaşyl noýba, pisse, soganly iýmitler we ş.m.

Bölejikler: Fasulye, hrustal monosodium glutamat, tohum, towuk mazmuny, gawun tohumy, dökün, iýmit we ş.m.

Poroşok: ýakymly, süýt tozy, glýukoza, mekgejöwen we ş.m.

Suwuk: Soýa sousy, sirke, miwe suwy, içgi we ş.m.

Jam: Ketçup, Çili sousy, giň noýba sousy we ş.m.

Kosmetika: Masüz maskasy, kir ýuwujy serişde, duş jeli, şampun we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Machine Poslamaýan 304 # görnüşi kabul edýär, uglerod polat çarçuwasy we käbir esbaplar kislota we poslama garşy bejeriş gatlaklary bilen gaýtadan işlenýär;

Bag Torbany ýerleşdirmek amatly we ýönekeý, awtomatiki halta basýan enjam bilen enjamlaşdyrylan;

Bag sumkanyň giňligini el bilen sazlap we dürli iýmitlendiriş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylyp, bir maşyn üçin köp funksiýa gazanyp biler;

Automationokary derejeli awtomatlaşdyryş, ýönekeý işlemek we durnukly mehaniki geçiriş öndürijiligi;

Various Dürli kodlaşdyrma, pürküji, işleýiş, zarba urmak, çykarmak we iberiş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

* Iş akymy:Torbany el bilen ýerleşdirmek bag sumkalary siňdirmek → kodlaşdyrmak → sumkany açmak → doldurmak bag sumkany açmak → möhürlemek → konweýeriň üstüne düşýän taýýar önümler, tutuş prosese doly awtomatiki gözegçilik.

Önümiň parametrleri

Model CHGD-210
Gaplamak üçin sumka görnüşi Dört gapdal möhürleýji halta 、 Üç gapdal möhürleýji halta
Önümçilik derejesi 1800-3000 halta / sag
Ses doldurmak 100-500g
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0.7 m³ / min 0.65-0.7Mpa
Maşyn ölçegi 2140x1366x2500mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: