CHGD-85D Gorizontal deslapky halta görnüşi tertipsiz halta gaplaýyş enjamy

Gysga düşündiriş:

* Haryt amaly çäkleri :

Suwuk kategoriýa: soýa sousy, tüwi sirkesi, miwe suwy, ferment içgileri, birleşdirilen içgiler we ş.m.

Sousyň görnüşi: pomidor sousy, çili sousy, noýba pastasy we ş.m.

Goýuň: şampun, saç ideg kremi, ýüz maskasy kremi, ýokary ýapyşykly pasta we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

* Enjamyň materiallarynyň we gurluşynyň beýany:
① Enjamda poslamaýan polat görnüşi (304 # synp) bar, uglerod polat çarçuwasy we käbir esbaplar kislota bilen bejerilýär we poslama garşy örtükden geçýär.
Bag Torbany ýerleşdirmek ýeri amatlylyk we ýönekeýlik üçin niýetlenendir, awtomatiki halta basýan enjam hem bar.
Bag sumkanyň giňligini el bilen sazlamaga mümkinçilik berýär we dürli iýmitlendiriş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylyp, bir maşynyň içinde birnäçe funksiýany döredip biler.
④ Enjam ýokary derejeli awtomatlaşdyrmagy, aňsat işlemegi we mehaniki taýdan durnukly geçiriş öndürijiligini hödürleýär.
Od Kodlaşdyrmak, pürkmek, işlemek, işlemek, urmak, çykarmak we eltmek üçin dürli ulgamlar bilen birleşdirilip bilner.

* Iş akymy:Torbany el bilen ýerleşdirmek bag sumkalary siňdirmek → kodlaşdyrmak → sumkany açmak → doldurmak → sumkany açmak → möhürlemek → Düzgünsiz şekilleri urmak we gyrkmak → konweýeriň üstüne düşýän taýýar önümler, tutuş prosesi doly awtomatiki gözegçilikde saklamak.

Önümiň parametrleri

Model CHGD-85D
Gaplamak üçin sumka görnüşi Dört gapdal möhürleýji halta 、 Üç gapdal möhürleýji halta
Önümçilik derejesi 20-35 halta / min
Ses doldurmak 20-100g
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0.7 m³ / min 0.65-0.7Mpa
Maşyn ölçegi 1906x1337x2010mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Üstünliklerimiz

1. Müşderilere iň gowy hyzmat we önümler bilen üpjün etmek üçin ajaýyp R&D toparymyz, berk QC topary, ajaýyp tehniki topary we ajaýyp hyzmat satuw topary bar.
2. Hiliň birinji meselesine üns beriň.
3. Gowy hil: Gowy bazar kepillendirilip bilner, bu size gowy bazar paýyny saklamaga kömek eder.
4. Çalt eltiş wagty: Söwda kompaniýalary bilen gepleşik geçirmäge wagtyňyzy tygşytlaýan öz zawodymyz we hünärmen öndürijilerimiz bar.Talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

Sorag-jogap

Bu enjamyň bahasy näçe?
Bahasy, kompaniýanyň enjamlar üçin tehniki talaplaryna, şol sanda içerki ýa-da daşary ýurt markalarynyň degişli esbaplar üçin ulanylmagyna we beýleki enjamlara ýa-da önümçilik liniýalaryna laýyk gelmegine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary bereris.

Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edip biler.Hakyky gowşuryş senesi iki tarap hem buýrugy tassyklansoň kesgitlener we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alanymyzdan soň kesgitlener.Şereketiňiz has ir eltmegi talap edýän bolsa, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.

Töleg usullary haýsylar?
Paymentörite töleg usuly özara ylalaşylar.Adatça, 40% goýum talap edilýär, galan 60% -i alnandan soň tölenmeli.


  • Öňki:
  • Indiki: