CHXG-5C öz-özüni goldaýan sumka doldurmak we soýa süýdüne, süýt, gatyk üçin gaplamak

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam, soýa süýdü, süýt, gatyk we ş.m. ýaly siňdiriş burunlary bilen her dürli ýumşak gaplaýyş haltalarynyň gapagyny doldurmak we egirmek üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

Rot Aýlanýan disk alýumin garyndysyndan ýasalyp, poslamaýan demir metal bilen örtülendir ;

C CIP arassalaýyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, bir düwmä başlamak dolandyryş usulyny ulanyp, arassalama wagty ulanyjy tarapyndan kesgitlenýär we arassalamak ses we ýagtylyk görkezmeleri bilen tamamlanýar.Material konteýneriň içki diwaryny we doldurgyç klapany doldurýan turba doldurýan nasos korpusyny arassalap biler;

* Iş akymy:awtomatiki halta iýmitlendirmek → awtomatiki halta erkin kesgitlemek → el sumkasy asylmak → awtomatiki mukdarda doldurmak → awtomatiki azot doldurmak (üflemek) → awtomatiki arassalaýyş sorujy burun → awtomatiki gapak tertibi → awtomatiki ýapyşmak → gapak ýykylmagy ýüze çykarmak → awtomatiki ýapyşmak (ulanmak torky dolandyrmak üçin hemişelik magnit güýji) → awtomatiki halta çykarmak.El bilen sumkanyň asylmagyndan başga ähli proses doly awtomatiki dolandyryşdyr.

Önümiň parametrleri

Model CHXG-5C
Önümçilik derejesi 5300-5800 halta / sag
Ses doldurmak 150-350ml
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0,7 m³ / min 0,5-0,8Mpa
Maşyn ölçegi 4080x2680x2300mm (L x W x H)

* Awtomatiki örtük iýmitlendiriji we taýýar önüm konweýer, müşderiler üçin goşmaça enjam.Müşderiler has awtomatiki we täsirli önümçiligi gazanmak üçin hakyky önümçilik islegine görä satyn alyp bilerler. Azot doldurýan maşyn müşderi tarapyndan üpjün edilýär.
* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Näme üçin bizi saýladyň?

1. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri.FOB, CIF, EXW ;
Kabul edilen töleg walýutasyABŞ dollary.
Kabul edilen töleg usuly.T / T;
Iňlis dili, hytaý dili
2. Zawodyňyza baryp bilerinmi?
Zawodymyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys!
3. Köp üpjün edijiler bilen näme üçin sizi iş hyzmatdaşymyz hökmünde saýladyk?
Içerki we halkara müşderiler bilen köp tejribe toplap, 20 ýyldan gowrak wagt bäri enjamlaryň dizaýnyna we önümçiligine üns berýäris.
4. Bahasy barada.Bahasy ylalaşylýar.Sanyň mukdaryna görä üýtgedilip bilner.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: