CHXG-4C öz-özüni goldaýan sumka doldurmak we mineral suw we içgi üçin gaplamak

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş çäkleri : Bu enjam, mineral suw, wodorod baý suw, gözellik suwy we ş.m. ýaly siňdiriş burunlary bilen ýumşak gaplaýyş haltalarynyň her görnüşini doldurmak we egirmek üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

Bütin enjam üçin materiallaryň we gurluşyň beýany:
Ramkasy SUS304 # poslamaýan polatdan kebşirlenen inedördül turbalar bilen gurlupdyr.

Contact Maddy aragatnaşyk bölekleri 304 # poslamaýan polatdan ýasalýar.

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölekleri has amatly arassalamak üçin aýratyn düzülendir.

Rot Aýlanýan disk alýumin garyndysyndan ýasalyp, poslamaýan metaldan örtülendir.

One Bir düwmä başlamak dolandyryş usulyny ulanýan CIP arassalaýyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, arassalama wagty ulanyjy tarapyndan sazlanýar we ses we ýagtylyk görkezmeleri bilen tamamlanýar.Material konteýneriň içki diwarlaryny, klapan doldurmagy, turbany doldurmagy we nasos korpusyny dolduryp biler.

* Iş akymy:awtomatiki halta iýmitlendirmek → awtomatiki halta erkin kesgitlemek → el sumkasy asylmak → awtomatiki mukdarda doldurmak → awtomatiki azot doldurmak (üflemek) → awtomatiki arassalaýyş sorujy burun → awtomatiki gapak tertibi → awtomatiki ýapyşmak → gapak ýykylmagy ýüze çykarmak → awtomatiki ýapyşmak (ulanmak torky dolandyrmak üçin hemişelik magnit güýji) → awtomatiki halta çykarmak → parallel transport.El bilen sumkanyň asylmagyndan başga ähli proses doly awtomatiki dolandyryşdyr.

Önümiň parametrleri

Model CHXG-4C
Önümçilik derejesi 2800-3600 halta / sag
Ses doldurmak 250-550ml
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0,7 m³ / min 0,5-0,8Mpa
Maşyn ölçegi 3330x2900x2350mm (L x W x H)

* Awtomatiki örtük iýmitlendiriji we taýýar önüm konweýer, müşderiler üçin goşmaça enjam.Müşderiler has awtomatiki we täsirli önümçiligi gazanmak üçin hakyky önümçilik islegine görä satyn alyp bilerler.
* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Sorag-jogap

Bu enjamyň bahasy näçe?
Bahasy, kompaniýanyň enjamlar üçin tehniki talaplaryna bagly bolar, meselem, içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmagy makul bilýärsiňizmi ýa-da beýleki enjamlar ýa-da önümçilik liniýalary gabat gelmelimi.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary bereris.

Takmynan gowşuryş wagty näçe?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün töweregi, uly göwrümli önümçilik liniýalary bolsa 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edip biler.Eltip beriş senesi özara sargyt tassyklamasyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýumyň alynmagyna esaslanýar.Şereketiňiz has ir eltmegi talap edýän bolsa, islegiňizi kanagatlandyrmak we enjamlary gysga wagtda eltip bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Töleg mümkinçilikleri haýsylar?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan hem ylalaşylar.40% goýum talap edilýär, galan 60% -i alynandan soň tölenmeli.


  • Öňki:
  • Indiki: