CHXG-6D öz-özüni goldaýan halta doldurmak we tüwi çakyry, pomidor sousy we Şa Ça sousy üçin gaplamak

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam, tüwi çakyry, sous we ş.m. ýaly siňdiriş burunlary bilen her dürli ýumşak gaplaýyş haltalarynyň gapagyny doldurmak we egirmek üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

Rot Aýlanýan disk alýumin garyndysyndan ýasalyp, poslamaýan demir metal bilen örtülendir ;

C CIP arassalaýyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, bir düwmä başlamak dolandyryş usulyny ulanyp, arassalama wagty ulanyjy tarapyndan kesgitlenýär we arassalamak ses we ýagtylyk görkezmeleri bilen tamamlanýar.Material konteýneriň içki diwaryny we doldurgyç klapany doldurýan turba doldurýan nasos korpusyny arassalap biler;

10 10 dýuýmlyk duýgur ekrany ulanyp, aýlanyp bilýän kantilweriň asylýan ekrany bilen enjamlaşdyrylan kantilýeri gözegçilik, amatly we ulanyjy üçin amatly edip bolýar.

⑦ Bu enjam, geljekde gözegçiligi ýokarlandyrmak üçin ulanyjylara portlary saklaýan, Ethernet uzak wagtlaýyn gözegçilik enjamlary (enjam) bilen enjamlaşdyrylandyr.Ulanyjylar önümçilige gözegçilik we maglumatlary geçirmek funksiýalaryna ýetmek üçin uzakdaky (ofis) gözegçilik enjamlaryny (HK kompýuter) wagtynda enjamlaşdyryp bilerler;

* Iş akymy:awtomatiki halta iýmitlendirmek → awtomatiki halta erkin kesgitlemek → el sumkasy asylmak → awtomatiki mukdarda doldurmak → awtomatiki azot doldurmak (üflemek) → awtomatiki arassalaýyş sorujy burun → awtomatiki gapak tertibi → awtomatiki ýapyşmak → gapak ýykylmagy ýüze çykarmak → awtomatiki sero ýapgysy ( servo motorly garaşsyz dolandyryş gapagyny öwürmek) → awtomatiki halta çykarmak.El bilen sumkanyň asylmagyndan başga ähli proses doly awtomatiki dolandyryşdyr.

Önümiň parametrleri

Model CHXG-6D
Önümçilik derejesi 6000-6500 halta / H.
Ses doldurmak 50-250ml
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0,7 m³ / min 0,5-0,8Mpa
Maşyn ölçegi 3795x3145x2230mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. qualityokary hilli.Qualityokary hilli materiallary ulanyň, berk hil gözegçilik ulgamyny dörediň we her önümçilik işine jogapkär işgärleri belläň.
2. Iň gowy hyzmaty hödürleýäris, sebäbi eýýäm siziň üçin işleýän tejribeli satuw toparymyz bar.
3. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri.FOB, CIF, EXW ;
Kabul edilen töleg walýutasyABŞ dollary.
Kabul edilen töleg usuly.T / T;
Iňlis dili, hytaý dili

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: