Jele, içgi we Guilinggao emdirmek üçin CHXG-6A öz-özüni goldaýan sumka doldurmak we gaplamak üçin maşyn

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam, emdirýän jele, süýt, jam, ýelmeşdiriji pasta, tagamly we ýuwulýan önümler we ş.m. ýaly ýumşak gaplaýyş haltalarynyň emiş burunlary bilen doldurmak we egirmek üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

Rot Aýlanýan disk alýumin garyndysyndan ýasalyp, poslamaýan demir metal bilen örtülendir ;

* Iş akymy:el bilen halta asylmak → awtomatiki mukdar doldurmak → awtomatiki azot doldurmak (üflemek) → awtomatiki arassalaýyş sorujy burun → awtomatiki gapak tertibi → awtomatiki gapak ýykylmagy → gapagyň ýykylmagy ýüze çykarylyşy → awtomatiki ýapyş (torky dolandyrmak üçin hemişelik magnit güýji ulanyp) → awtomatiki sumka çykarmakEl bilen sumkanyň asylmagyndan başga, beýleki amallar doly awtomatiki dolandyryşdyr.

Önümiň parametrleri

Model CHXG-6A
Önümçilik derejesi 5500-6000 halta / sag
Ses doldurmak 50-250ml
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0,7 m³ / min 0,5-0,8Mpa
Maşyn ölçegi 2370x1690x2000mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Näme üçin bizi saýladyň?

1. Getirmegiň wagty näçe?
Jogap: Adatça, gowşuryş möhletimiz şertnama tassyklanylandan we goýum kabul edilenden 40 günüň içinde bolýar, has uly önümçilik liniýalary bolsa 60-dan 90 güne çenli dowam edýär.
2. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri.FOB, CIF, EXW ;
Kabul edilen töleg walýutasyABŞ dollary.
Kabul edilen töleg usuly.T / T;
Iňlis dili, hytaý dili
3. qualityokary hilli.Qualityokary hilli materiallary ulanyň, berk hil gözegçilik ulgamyny dörediň we her önümçilik işine jogapkär işgärleri belläň.
4. Iň gowy hyzmaty hödürleýäris, sebäbi eýýäm siziň üçin işleýän tejribeli satuw toparymyz bar.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: