CHCFD seriýaly käse we jam çalt nahar doldurýan vakuum möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam käse / jam materiallaryny doldurmak we wakuum möhürlemek üçin amatly. Dürli şekilli we kuwwatly gaplary gaplamak üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

Air Howanyň basyşynyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin enjamlarda howa saklaýjy baklar bilen enjamlaşdyrylan ;

Noise Sesi we hapalanmagy azaltmak üçin merkezleşdirilen gaz çykaryş tehnologiýasyny kabul etmek.

* Iş akymy:el bilen material çykarmak → mukdar taýdan doldurmak → filmiň goýberilmegi → elektrik gözüni kesgitlemek → wakuum möhürlemek I → elektrik gözüni düzetmek → wakuum möhürlemek II → gyrkmak waste galyndy filmini ýygnamak cup käsäni çykarmak, tutuş proses awtomatiki gözegçilik.

Önümiň parametrleri

Model

CFD-4

CFD-5

CFD-6

Önümçilik derejesi

2500-3300 käse / H.

3000-3800 käse / H.

3600-4600 käse / H.

Ses doldurmak

250-500ml

250-500ml

250-500ml

Maşyn güýji

3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz

Howanyň sarp edilişi

0.7-0,8 m³ / min 0.5-0.8Mpa

Maşyn ölçegi

5000x860x2100mm

(L x W x H)

5000x960x2100mm

(L x W x H)

5000x1060x2100mm

(L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Üstünliklerimiz

1. Çalt eltiş wagty: Söwda kompaniýalary bilen gepleşik geçirmäge wagtyňyzy tygşytlaýan öz zawodymyz we hünärmen öndürijilerimiz bar.Talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.
2. Professional onlaýn hyzmat topary, islendik e-poçta ýa-da habarlara 24 sagadyň dowamynda jogap berer.
3. Ilki bilen müşderä ýapyşýarys we işgärlerimiz bagta tarap hereket edýärler.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: