CFD seriýaly jam ýa-da käse tremella çorbasy awtomatiki doldurma we möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam, tremella çorbasy, sekiz hazyna porsy, tüwi porsy we beýleki materiallar ýaly jam we käse gaplary doldurmak we möhürlemek üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

The Galyndylary gaýtadan işleýän çüýşäni aşagyň aşagyna oturdyň;

* Iş akymy:awtomatiki iýmitlendiriş jamy / käse → awtomatiki basma käse → awtomatiki tremella → awtomatiki goşmak jujube → awtomatiki goşmak pulpa → awtomatiki çig tüwi goşmak → iki gezek öz-özünden akýan şeker suwy → awtomatiki iýmitlenmek → sero motor film sazlamasy → awtomatiki kodlamak → elektrik gözüni kesgitlemek → möhürlemek I → elektrik gözüni düzediş → möhürlemek II → gyrkmak waste galyndy filmini ýygnamak → mehaniki ýokary kubok çykarylyşy, tutuş proses doly awtomatiki gözegçilik.

Önümiň parametrleri

Model CFD-4 CFD-5 CFD-6
Önümçilik derejesi 3500-4400 käse / H. 4500-5000 käse / sag 5500-6000 käse / sag
Ses doldurmak 250-500ml 250-500ml 250-500ml
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0.8-1.0 m³ / min 0.6-0.8Mpa
Maşyn ölçegi 8000x950x1900mm (L x W x H) 8000x1050x1900mm (L x W x H) 8000x1150x1900mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Näme üçin bizi saýladyň?

1. Köp üpjün edijiler bilen näme üçin sizi iş hyzmatdaşymyz hökmünde saýladyk?
Içerki we halkara müşderiler bilen köp tejribe toplap, 20 ýyldan gowrak wagt bäri enjamlaryň dizaýnyna we önümçiligine üns berýäris.
2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
Jogap: Adatça, gowşuryş möhletimiz şertnama tassyklanylandan we goýum kabul edilenden 40 günüň içinde bolýar, has uly önümçilik liniýalary bolsa 60-dan 90 güne çenli dowam edýär.
3. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri.FOB, CIF, EXW ;
Kabul edilen töleg walýutasyABŞ dollary.
Kabul edilen töleg usuly.T / T;
Iňlis dili, hytaý dili

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: