Faglar we ýaglar üçin CFD seriýaly käse doldurýan we möhürleýji maşyn (ýag, zeýtun ýagy, nohut ýagy)

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam, bir käse ýag, zeýtun ýagy we nohut ýagyny doldurmak we möhürlemek üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

Equipment Enjam doldurmagyň arassalygyny ýokarlandyrmak üçin laminar akym arassalaýjy kapot bilen enjamlaşdyrylandyr;

Waste Galyndylary gaýtadan işleýän çüýşäni aşagyň aşagyna oturdyň;

Door Gapy çarçuwalaryny + organiki aýna ýasamak üçin çotga inedördül turbalary ulanmak.

* Iş akymy:awtomatiki iýmitlendiriş käsesi → awtomatiki basma käse → sero mukdar doldurma → göz öňünde tutulmaýan film → önümçilik senesini awtomatiki çap etmek → elektrik gözüni kesgitlemek → möhürlemek I → elektrik göz düzediş → möhürlemek II → gyrkmak → galyndy film ýygnamak → manipulýator tutmak we almak, tutuş proses doly awtomatlaşdyrylan dolandyryşdyr.

Önümiň parametrleri

Model

CFD-4

CFD-6

Önümçilik derejesi

3500-4500 käse / H.

5000-5600 käse / sag

Ses doldurmak

150-200g

100-150g

Maşyn güýji

3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz

Howanyň sarp edilişi

0.8-1.0 m³ / min 0.7-0.8Mpa

Maşyn ölçegi

6200x1050x2400mm

(L x W x H)

6200x1300x2400mm

(L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Näme üçin bizi saýladyň?

1. Sargyt mukdary barada: Ony talaplaryňyza görä düzedip bileris.
2. Iň gowy hyzmaty hödürleýäris, sebäbi eýýäm siziň üçin işleýän tejribeli satuw toparymyz bar.
3. Çalyşmak barada.Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly wagtyňyz meniň bilen söhbet ediň.
4. Bahasy barada.Bahasy ylalaşylýar.Sanyň mukdaryna görä üýtgedilip bilner.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: