Jele, puding we gatyk üçin CFD seriýaly kubok doldurmak we möhürlemek maşynlary

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş çäkleri : Bu enjam, ownuk kalibrli käsäniň Jelly, şiresi, puding, gatyk, leben we miwe etini öz içine alýan beýleki suwuklygy doldurmak we möhürlemek üçin amatlydyr.Dürli ýapyşykly we dürli şekilli we kuwwatly gaplaýyş gaplary üçin suwuk we jam materiallary üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin maşynyň material we gurluş beýany :

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

* Iş akymy:awtomatiki käsäni iýmitlendirmek → miwe etini goşmak → mukdar doldurmak → göwünsiz film → kodlaşdyrmak → elektrik gözüni kesgitlemek → möhürlemek → elektrik gözüni düzetmek → möhürlemek II → gyrkmak waste galyndy filmini ýygnamak → şablony arassalamak cup käsäni çykarmak, tutuş proses doly awtomatiki gözegçilik.

Önümiň parametrleri

Model CFD-16 (φ38) CFD-20 (φ38) CFD-24 (φ38) CFD-28 (φ38)
Önümçilik derejesi 15000-17000 käse / H. 19000-21000 käse / H. 23000-25000 käse / H. 27000-29000 käse / H.
Ses doldurmak 20-100ml
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0.8-1.0 m³ / min 0.5-0.8Mpa
Maşyn ölçegi 5500x850x1800mm (L x W x H) 5500x1050x1800mm (L x W x H) 5500x1120x1800mm (L x W x H) 5500x1250x1850mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: