CFD seriýaly käse içgi suwuny doldurýan we möhürleýji maşyn (ýekeje film we rulon goşa maksatly möhürleýji maşyn)

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam käse suwuny we içgini doldurmak we möhürlemek üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

The Galyndylary gaýtadan işleýän çüýşäni aşagyň aşagyna oturdyň;

* Iş akymy:awtomatiki käsäni iýmitlendirmek → miwe etini goşmak → mukdar doldurmak I → doňdurma → mukdar doldurma II → ýekeje filmiň awtomatiki sorulmagy we çykarylmagy → açylmadyk film → elektrik gözüni kesgitlemek → möhürlemek I → elektrik gözüni düzediş → möhürlemek II → gyrkmak → galyndy film ýygnamak → çekmek käse, tutuş proses doly awtomatlaşdyrylan dolandyryş.

Önümiň parametrleri

Model CFD-4 CFD-6
Önümçilik derejesi 3500-4400 käse / H. 5000-6000 käse / sag
Ses doldurmak 250-500ml 250-500ml
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0.8-1.0 m³ / min 0.6-0.8Mpa
Maşyn ölçegi 5900x900x1900mm (L x W x H) 5900x1100x1900mm (L x W x H)

* Bu enjam möhürlemek üçin ýekeje film ýa-da rulon filmini kabul edýär, ulanyjylar hakyky önümçilik islegine görä geçip bilerler we duýgur ekranyň işleýiş tertibi arkaly awtomatiki wyklýuçatel saýlap bilerler.
* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: