CFD seriýaly kubok goşa ýa-da üç reňkli jele we puding doldurma we möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam iki reňkli ýa-da üç reňkli jele we puding doldurmak we möhürlemek üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin maşynyň material we gurluş beýany :

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

* Iş akymy:awtomatiki käsäni iýmitlendirmek → miwe etini goşmak → mukdar doldurmak I → doňdurma → mukdar doldurma II → açylmaýan film → elektrik gözüni kesgitlemek → möhürlemek I → elektrik göz düzediş → möhürlemek II → gyrkmak waste galyndy filmini ýygnamak → arassalaýyş şablony → käsäni çykarmak, tutuş proses doly awtomatlaşdyrylan dolandyryşdyr.

Önümiň parametrleri

Model

CFDS-4

CFDS-6

CFDS-12

Önümçilik derejesi

3600-4000 käse / sag

5500-6000 käse / sag

10000-12000 käse / sag

Ses doldurmak

30-120ml

20-100ml

20-100ml

Maşyn güýji

3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz

Howanyň sarp edilişi

0.7-0,8 m³ / min 0,5-0,7Mpa

Maşyn ölçegi 11000x1000x1800mm (L x W x H) 11000x1000x1800mm (L x W x H) 11000x1000x1800mm (L x W x H)

* Bu enjam çalt doňdurma enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr, gatlakly doldurma, sowadyş we üznüksiz önümçilik bolup biler.
* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Üstünliklerimiz

1. Maddy üpjünçilikden, önümçilikden satuwa çenli hünär önümçilik ulgamyny emele getirýän öz kärhanamyz bar we hünärmen R&D we QC topary bar.Elmydama bazar meýilleri bilen özümizi täzeläp durýarys.Bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýalary we hyzmatlary hödürlemäge taýýardyrys.
2. Müşderilere elmydama tüýs ýürekden hyzmat edýän güýçli toparymyz bar.
3. Gowy hil: Gowy bazary kepillendirip bolar, bu size gowy bazary saklamaga kömek eder.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: